Методические основы профессионально-трудовой подготовки лиц с умственной отсталостью в условиях специальной школы-интерната-колледжа

      Методические рекомендации раскрывают особенности организации образовательного процесса, разработки учебно-программного обеспечения и методики обучения лиц с умственной отсталостью в группах колледжа в структуре специальной школы-интерната. 
Включение подростков с умственной отсталостью в систему   профессионального образования предполагает создание определенных условий для успешного освоения   ими программ профессионального образования и получения профессионально-трудовой подготовки, способной обеспечить им доступную постоянную работу и полноценную жизнь.  
      В методических рекомендация сделан обзор существующей нормативной правовой базы получения профессионального образования лицами с умственной отсталостью, раскрыты основные условия, обеспечивающие эффективную организацию образовательного процесс, к которым в том числе отнесены:
1)  соблюдение последовательности и непрерывности профессиональной подготовки;
2) создание адаптивно-развивающей среды и материальной базы обучения;
3) использование специальных учебных программ, методов обучения, дидактических материалов;
4) дифференциация и индивидуализация процесса обучения; 
5) психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся; 
6) мониторинг трудовых и учебных достижений, обучающихся и корректировка индивидуального профессионально-образовательного маршрута;
7) подготовка педагогических кадров для работы с умственно отсталыми подростками в колледже. 
     В методических рекомендациях специалисты найдут перечень рекомендуемых профилей профессионально-трудового обучения в колледже, который может быть дополнен с учетом потребностей, определяемых местными, региональными потребностями в рабочих кадрах.
     Методические рекомендации адресованы руководителям и педагогам профессионально-трудового обучении    школ-интернатов-колледжей.
Рекомендации к процедуре создания учебного плана профессионально-трудовой подготовки и примерные образцы учебных планов для обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью помогут администрации школ-интернатов-колледжей решить организационные вопросы. 
Завучи по учебной работе, методисты и педагоги школ найдут в пособии рекомендации к определению содержания учебных программ по предметам учебного плана, а также перечень наиболее эффективных методов и приемов формирования профессиональных навыков у подростков. 
 
Айдарбекова А.А.  Арнайы мектеп-интернат-колледж жағдайында ақыл-ойы қалық тұлғаларды кәсіби-еңбекке дайындаудың әдістемелік негіздері 
     Әдістемелік нұсқаулық білім беру үрдісін ұйымдастырудың, арнайы мектеп-интернат құрылымындағы колледждердегі топтарда оқитын ақыл-ойы қалық тұлғаларды оқыту әдісі мен оқу-бағдарламалық қамтамасыздандыру әзірлемелерінің  ерекшеліктерін ашады.  
Ақыл-ойы қалық жасөсіпірімдерді кәсіби білім беру жүйесіне қосу олардың кәсіби білім беру бағдарламаларын сәтті игерудің белгілі бір жағдайларын жасауды және тұрақты жұмыс пен толыққанды өмір сүруді қамтамасыз ететін қолжетімді кәсіби еңбек дайындығын ұсынады.  
     Әдістемелік нұсқаулықта ақыл-ойы қалық тұлғалардың кәсіби білім алуының қалыптасқан нормативтік құқықтық базасына шолу жасалған, төмендегілер жататын білім беру үрдісін тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз ететін негізгі жағдайлар қарастырылған. 
1)  кәсіби дайындықтың жалғастығы мен үздіксіздігін сақтау;
2) оқытудың бейімдік дамытушы ортасы мен материалдық базасын құру;
3) арнайы оқу бағдарламаларын, оқыту әдістерін, дидактикалық материалдарды пайдалану; 
4) оқыту үрдісін әртараптандыру және жекелендіру; 
5) оқушыларды психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік қолдау; 
6) оқушылардың еңбек және оқу жетістігінің мониторингі және жекелей кәсіби-білім беру бағытын түзеу;
7) колледждегі ақыл-ойы қалық жасөсіпірімдермен жұмыс жасау үшін педагогикалық кадрларды дайындау. 
     Әдістемелік нұсқаулықтан мамандар жұмыс кадрларында жергілікті, аумақтық қажеттіліктерімен анықталатын қажеттіліктер есебімен толықтырылуы мүмкін колледждегі кәсіби еңбекке баулудың ұсынылатын профильдерінің тізімін таба алады. 
Әдістемелік нұсқаулық мектеп-интернат-колледждердің кәсіби еңбекке баулу пәндері бойынша педагогтар мен мектеп басшыларына арналған. 
Кәсіби еңбекке дайындаудың оқу жоспарын құру үрдісіне ұсыныстар және жеңіл және шектеулі түрдегі ақыл-ойы қалық оқушыларға арналған оқу жоспарының үлгілері мектеп-интернат-колледж әкімшіліктеріне ұйымдастырушылық сұрақтарды шешуіне көмектеседі. 
Оқу жұмысы жөніндегі завучтер, әдіскерлер және мектеп педагогтары көмекші құралдан оқу жоспарының пәндері бойынша оқу бағдарламаларының мазмұнын анықтауды, сонымен қатар жасөспірімдерде кәсіби дағдыларды қалыптастырудың тиімді әдістері мен тәсілдерінің тізімін табады.

Опросы

Оцените новый дизайн сайта

Очень понравился
Неплохо
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz