Тулебиева Г.Н., Ибатова Г.Б., Даурамбекова А.А., Нурсеитова Ж.Ж., Өмірбек С.Ж. «Мектеп жасындағы жазбаша сөйлеу тілінің бұзылыстары бар балалармен жүргізілетін түзету жұмысының ұйымдастыру-әдістемелік негіздері»

Соңғы жылдары бастауыш мектепте оқуда түрлі қиындықтары бар балалардың саны біршама өскенін атауда (А.Н. Корнев, Омирбекова К.К., Р.И. Лалаева, М.Е. Хватцев, Л.Н. Ефименкова).

Бұл қиындықтарды туғызатын себептер көп мәнді. Сөз жалпы мектепте оқитын оқушылар жайында болуда. Алайда мұндай балаларға арнайы көзқараспен қарау, ерекше назар аудару, мұғалімдер, логопедтер мен ата-аналарының қолдауы және уақытылы, жүйелі түрде көмек болуы қажет. Белгілі бір мектеп пәнін меңгерудегі қиындықтар көбінесе мектептегі дезадаптация, оқу мотивациясының кенеттен төмендеуінің, осыған байланысты мінез-құлығындағы ауытқулар себебі болып табылады. Олардың ішінде жиілігі бойынша логопедтің арнайы түзету көмегін қажет ететін оқу мен жазудың бұзылуы бірінші орында тұр.

Логопедиялық көмекті оңтайландыру үшін сөйлеу тілі бұзылған тұлғалардың психологиялық ерекшеліктері туралы білім қажет. Сөйлеу тілі бұзылған тұлғалардың психологиясын білу бұзылыстың симптоматикасын анықтап, сөйлеу тілі бұзылыстардың құрылымында сөйлеу тілі мен психикалық үдерістердің арақатынасын терең зерттеуге мүмкіндік береді.

Қазақстанда сөйлеу тілінде бұзылыстары бар балаларды оқыту және тәрбиелеу үшін қажетті жағдайлардықамтамасыз ететін арнайы мектеп және мектепке дейінгі типті мекемелердің кең көлемді желісі құрылған. Мұнда оқыту арнайы бағдарламалар мен әдістемелер бойынша жүргізіледі.

Алайда сөйлеу тілі дамуында бұзылыстары бар барлық оқушылар арнайы мектептерге мұқтаж емес. Олардың едәуір бөлігі арнайы логопедиялық көмек көрсетілген жағдайда жалпы білім беру мектебінде оқи алады. Сөйлеу тілі бұзылған балалардың тіл ерекшеліктері арнайы ерекшеленген міндеттерді шешуді және қосымша оқыту түрлері мен әдістемелерді белгілеуді талап етеді. Мұндай балаларға арнайы тәсіл қолданып, күшейтілген назар аударылып, мұғалімдер, логопедтер, ата-аналар тарапынан көмекті қажет етеді және бұл көмек уақтылы, жүйелі болуы тиіс. Бүгінгі таңда қазақ тілінде оқитын жалпы білім беру мектеп оқушыларының жазбаша сөйлеу тілін дамыту мәселесі өзекті деп есептеледі.

Әдістемелік нұсқаулықта сөйлеу тілі бұзылған балаларды оқу мен жазуға үйретудің психологиялық-педагогикалық негіздері, жалпы білім беру мектеп оқушыларының жазбаша сөйлеу тілінің бұзылыстарының ерекшеліктері, жазбаша сөйлеу тілінің бұзылыстарын түзетудің логопедиялық технологиясы, сонымен қатаресту қабілеті зақымдалған бастауыш сынып оқушыларының жазбаша сөйлеу тілінің ерекшеліктері қарастырылған.

Әдістемелік нұсқаулық жалпы мектеп және арнайы білім беру ұйымдарының логопедтері мен тәрбиешілеріне, ата-аналарға, «Дефектология» мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттеріне арналған.
 
 
 

Аннотация

методических рекомендаций «Организационно-методические основы коррекционной работы с детьми школьного возраста

с нарушением письменной речи»

(Составители: Тулебиева Г.Н., Ибатова Г.Б., Даурамбекова А.А.,

Нурсеитова Ж.Ж., Өмірбек С.Ж., 2017 г.).

 

В последние годы отмечают значительный рост количества детей с различными трудностями обучения в начальной школе (А.Н. Корнев, Омирбекова К.К., Р.И. Лалаева, М.Е. Хватцев, Л.Н. Ефименкова).

Причины, вызывающие эти трудности, многозначны. Речь идет о школьниках, которые учатся в обычной, массовой школе. Однако к таким детям нужен специальный подход, усиленное внимание, помощь учителей, логопедов и родителей, причем помощь своевременная, систематическая. Трудности усвоения тех или иных школьных предметов являются наиболее частой причиной школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации, возникающих в связи с этим отклонений в поведении. Среди них на первом месте по частоте стоят нарушения чтения и письма, коррекция которых требует специальной помощи логопеда.

Для оптимизации логопедической помощи необходимы знания о психологических особенностях лиц с нарушениями речи. Знания о психологии лиц с речевыми нарушениями позволяют уточнить и углубить исследования симптоматики расстройств, соотношения речи и психических процессов в структуре речевого дефекта.

В Казахстане создана развернутая сеть специальных учреждений школьного и дошкольного типа, которые обеспечивают условия, необходимые для обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями. Здесь обучение проводится по специальным программам и методикам.

Однако не все учащиеся с отклонениями в речевом развитии нуждаются в специальных школах. Значительная их часть может обучаться в общеобразовательных школах, но при условии, что им будет оказана специальная логопедическая помощь. Однако особенности нарушения речи у детей обусловливают дополнительные специфические задачи при их обучении, касающиеся как методов, так и организации форм обучения. Выявив самостоятельно (или с помощью логопеда) недостатки речи у детей, учитель в процессе прохождения программного материала, индивидуализируя методы и приемы обучения, может весьма эффективно осуществлять коррекцию имеющихся у них нарушений. Несмотря на имеющиеся исследования до сегодняшнего дня остается актуальным проблема формирования и развития письменной речи у младших школьников общеобразовательной школы с казахским языком обучения.

В методических рекомендациях рассмотрены психолого-педагогические основы обучения письму и чтению, особенности нарушений письменной речи обучающихся общеобразовательных школ, технология коррекционно-логопедической работы по исправлению нарушений письменной речи.

Методические рекомендации подготовлено для логопедов общеобразовательных школ и воспитателей специальных организаций образования, родителей, для студентов обучающихся по специальности «Дефектология».


 

Опросы

Оцените новый дизайн сайта

Очень понравился
Неплохо
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz