Абаева Г.А., Пармузин А.М., Баймуратова А.Т., Сейсенова А.Д. «Білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балаларды үйден оқытуды ұйымдастыру»

(Құрастырушылар: Г.А. Абаева, Пармузин А.М., Баймуратова А.Т., Сейсенова А.Д., 2017)

Аталмыш әдістемелік нұсқаулықта білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балаларды үйден оқыту мәселелері қарастырылады.Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытуда оқытудың осы түрінің рөлі ерекше.

Әдістемелік нұсқаулықта үйден оқытылатын білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балалардың соңғы үш жылдағы статистикалық деректерін талдауға арналған тарау бар. Осы санаттағы балалар санының динамикалық өсу қарқыны бар аймақтар анықталып, оқытудың осы түрімен қамтылған балалардың диагностикалық сипаттамалары белгіленген.

Құралда білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балаларды үйден оқытуды ұйымдастырудың негізгі нормативтік-құқықтық ережелері берілген. Онда оқытудың осы түрін жүзеге асыру бойынша білім беру ұйымдарының әрекет ету алгоритмі ұсынылған. Үйден оқытудың мазмұны және мұғалімнің білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс жасауға дайындығына ерекше назар аударылған. Жеке түрде үйден оқыту қарастырылған мектепте білім берудің Типтік оқу жоспарларының көшірмелері ұсынылады. Үйден оқытып отырған мұғалімге қажет оқу құжаттары мен жұмыс материалдары берілген.

Құралдың жеке тарауы үйден оқытылып отырған баланың жұмыс орнын бағдарламалық-техникалық тұрғыдан қамтамасыз етуге арналған. Арақашықтықтан қолданылатын құралдардың білім алуда ерекше қажеттіліктері бар баланың танымдық және денсаулық мүмкіндіктерінің сәйкестігіне қатал түрде қарауға ерекше көңіл аударылған.

Әдістемелік құрал «Мектепте сапалы білім алудың қолжетімділігін қамтамасыз ету» атты № 099 бюджеттік бағдарлама («Орта білім беру саласын әдістемелік қамтамасыз ету» атты № 102 шағын бағдарлама) аумағында құрылған. Материалдар Білім Басқармалары мамандары, жалпы білім беретін және арнайы (түзету) мектептерінің педагогтары, сонымен қатар білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балалардың ата-аналары және педагогикалық ЖОО студенттері мен магистранттарына арналған.

 

 

Аннотация

на методические рекомендации «Организация обучения на дому детей с особыми образовательными потребностями»

 

(Составители: Г.А. Абаева, А.М. Пармузин, А.Т. Баймуратова, А.Д. Сейсенова, 2017).

В данных методических рекомендациях актуализируется проблема обучения на дому детей с особыми образовательными потребностями. Отмечается роль данной формы обучения в развитии инклюзивного образования в Казахстане.

Методические рекомендации открываются анализом статистических данных о детях с особыми образовательными потребностями, обучающихся на дому, за последние три года. Определены регионы, в которых выражен динамический рост количества этих детей, выявлены диагностические категории детей, охваченных данной формой обучения.

В методических рекомендациях излагаются основные нормативно-правовые положения в организации обучения на дому детей с особыми образовательными потребностями, которое предусматривает возможность получения качественного образования без посещения школы. В них представлен алгоритм действий организаций образования по реализации данной формы обучения. Особое внимание уделяется содержанию обучения на дому и готовности учителя к работе с детьми с особыми образовательными потребностям. Приводятся выписки из Типовых учебных планов школьного образования, в которых предусмотрено индивидуальное обучение на дому. Представлены учебная документация и рабочие материалы, необходимые учителю надомного обучения.

Отдельный раздел пособия посвящен применению программно-технических средств рабочего места ребенка, обучающегося на дому. Подчеркивается необходимость строгого соответствия дистанционного оборудования познавательным и физическим возможностям ребенка с особыми образовательными потребностями.

Методические рекомендации разработаны в рамках бюджетной программы 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования» (подпрограмма 102 «Методологическое обеспечение в сфере среднего образования»). Они предназначены для педагогических работников управлений образования, общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, а также для родителей, студентов и магистров педагогических вузов.


 

 

 

Опросы

Оцените новый дизайн сайта

Очень понравился
Неплохо
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz