Джангельдинова З.Б., Баймуханова М.Е. «Организационно-методические условия работы психолога в условиях сенсорной комнаты»

(Составители: Баймуханова М.Е., Джангельдинова З.Б., 2017 г.)

В последнее десятилетие в практики работы с детьми особыми образовательными потребностями разрабатываются и внедряются новые инновационные технологии, основанные на создании специальной предметно-развивающей среды. Темная сенсорная комната – это комфортная и безопасная среда, в которой созданы наиболее благоприятные условия для психического развития ребенка и становления его личности, для развития и совершенствования навыков общения, развития речи, эмоционально-волевой и двигательной сферы ребенка, а также для познания окружающего мира и реальной действительности, в которой он живет.

Авторы достаточно полно и всесторонне рассказывают о различных видах сенсорной комнаты, о принципах подбора оборудования для детей и подростков, об ограничениях и противопоказаниях использования того или иного оборудования во время занятий с детьми, описываютфункциональные блоки и различные среды комнат. Раскрываются организационные и методические требования к условиям коррекционно-развивающей работы психолога в условиях темной сенсорной комнаты. Приводятся готовые образцы технологических карт организованной учебной деятельности, позволяющие педагогам провести коррекционно-развивающие занятия в условиях темной сенсорной комнаты.

Методические рекомендации адресованы педагогам-психологам, будут полезны и для специальных педагогов, практикующих занятия в условиях темной сенсорной комнаты. Материалы могут быть использованы в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области инклюзивного и специального образования.

 

 

«Психологтың сенсорлық бөлме жағдайында жұмысының ұйымдастырушылық-әдістемелік шарттары» атты

әдістемелікнұсқаулықтың аннотациясы

(Құрастырушылар: Баймуханова М.Е., Джангельдинова З.Б., 2017 ж.)

 

Соңғы онжылдықта білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс жасау тәжірибесінде арнайы пәндік-дамытушы ортаны құруға негізделген жаңа инновациялық технологиялар дайындалып, енгізілуде. Қараңғы сенсорлық бөлме – баланың психикалық дамуы және оның жеке тұлға ретінде қалыптасуы, қарым-қатынас дағдыларын дамыту және жетілдіру, сондай-ақ қарым-қатынас құру, эмоционалды-ерік және қимыл-қозғалыс қабілеттерінің дамуына және өзі өмір сүріп жатқан қоршаған ортаны танып-білуге қолайлы жағдайлар жасайтын ыңғайлы және қауіпсіз орта.

Авторлар сенсорлық бөлменің түрлері туралы жан-жақты әрі толық баяндайды, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдерге арналған құрал-жабдықтарды таңдау қағидалары, балалармен жұмыс істеу кезінде осы немесе басқа құралдарды пайдаланудың шектеулері мен қарсы көрсетілімдері туралы және функционалдық блоктар мен бөлмелердің әр түрлі орталарын сипаттайды. Қараңғы сенсорлық бөлме жағдайында психологтардың түзете-дамыту жұмысына арналған ұйымдастыру және әдістемелік талаптар туралы баяндалады. Құралда педагогтарға қараңғы сенсорлық бөлме жағдайында түзете-дамыту сабақтарын жүргізуге мүмкіндік беретін ұйымдастырылған оқу әрекетінің технологиялық карталарының дайын үлгілері беріледі.

Әдістемелік нұсқаулық педагог-психологтарға арналған, сондай-ақ қараңғы сенсорлық бөлмеде сабақ өткізіп, оның нәтижесінде тәжірибе жинақтап жүрген арнайы педагогтарға да пайдалы болып табылады. Материалдарды инклюзивті және арнайы білім беру саласындағы мамандардың біліктілігін жоғарылату және кәсіби тұрғыдан қайта даярлау жүйесінде пайдалануға болады.  


 

Опросы

Сайттың жаңа дизайнын бағалаңыз

Өте ұнады
Жаман емес
Қанағаттанарлық, дегенмен ...
Бұдан жақсысын да көргенмін
Мүлдем ұнамады
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz