Вишневская Т.А. «Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ для незрячих детей дошкольного возраста»

(Составитель Вишневская Т.А., 2017 г.)

 

В методических рекомендациях представлены организационные и структурно-содержательные аспекты разработки индивидуальной коррекционно-развивающей программы для незрячих детей дошкольного возраста. Освещены принципы и этапы разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ, определены их структурные компоненты. Содержательное наполнение разработано в соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями незрячих дошкольников и с учетом всех компонентов коррекционно-развивающего процесса.

Раскрыто содержание основных направлений коррекционно-развивающей работыс незрячим ребенком в рамках индивидуальной коррекционно-развивающей программы, а также разделов внутри данных направлений, представляющих поэтапную систему формирования компенсаторных навыков.

Определены организационные и специальные образовательные условия реализации содержания программы, а также формы участия других лиц в реализации поставленных задач.

Представлен образец индивидуальной коррекционно-развивающей программы, который является основой для планирования содержания коррекционной работы с незрячим ребенком.

Методические рекомендации адресованы тифлопедагогам специальных дошкольных организаций, а также педагогам различных организаций образования, оказывающих коррекционную помощь незрячим детям дошкольного возраста.

 

 

«Көзі көрмейтін мектеп жасына дейінгі балаларға арналған жеке түзете-дамыту бағдарламасын дайындау» атты әдістемелік нұсқаулықтың аннотациясы

(Құрастырушы Вишневская Т.А., 2017 ж.)

 

Әдістемелік нұсқаулықта мектеп жасына дейінгі көзі көрмейтін балаларға арналған жеке түзете-дамыту бағдарламасын әзірлеудің ұйымдастырушылық және құрылымдық-мазмұндық аспектілері берілген. Жұмыста жеке түзете-дамыту бағдарламасының қағидалары мен деңгейлері қарастырылып, олардың құрылымдық бөлімдері анықталған. Мазмұндық толығуы түзете-дамыту үдерісінің барлық компоненттеріне сәйкес, мектепке дейінгі жастағы көзі көрмейтін балалардың білім алуда ерекше қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отыра дайындалған.

Жеке түзете-дамыту бағдарламасы шеңберінде көзі көрмейтін балалармен түзете-дамытудың негізгі, сондай-ақ орын толтыру дағдыларын қалыптастыру жүйесін сатылы түрде ұсынатын аталмыш бағыттардың мазмұны ашылған. Бағдарламаның мазмұнын жүзеге асырудың ұйымдастырушылық және арнайы білім беру жағдайы, сондай-ақ алға қойылған міндеттерді жүзеге асыруға қатысудың формалары анықталған.

Бағдарламаның мазмұнын жүзеге асырудың ұйымдастыру және арнайы білім беру шарттары анықталып, алға қойған міндеттерді орындауда өзге де тұлғалардың қатысу түрлері белгіленген.

Көзі көрмейтін баламен түзету жұмысының мазмұнын жоспарлаудың негізі болып табылатын жеке түзете-дамыту бағдарламасының үлгісі ұсынылған.

Әдістемелік нұсқаулық арнайы мектепе дейінгі ұйымдардың тифлопедагогтары, көзі көрмейтін мектеп жасына дейінгі балаларға түзету қызметін атқаратын әртүрлі білім беру ұйымдарының педагогтарына арналған.

 

 

 

Опросы

Оцените новый дизайн сайта

Очень понравился
Неплохо
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz