Баймуратова А.Т., Пашигорева И.В., Шолпанкулова Г.М., «Методические рекомендации к разработке индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с кохлеарным имплантом»

(Составители: Баймуратова А.Т., Пашигорева И.В., Шолпанкулова Г.М., 2017 г.)

В данном пособии отражены основные требования к разработке индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения детей с кохлеарным имплантом, воспитывающихся и обучающихся в детских садах общего и комбинированного типа, специальных детских садах для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа призвана обеспечить включение ребенка в общеобразовательный процесс через поэтапное проведение слухоречевой реабилитации после кохлеарной имплантации, что в дальнейшем будет способствовать продолжению его обучения в общеобразовательной школе.

В пособии также представлен алгоритм разработки индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения детей с кохлеарным имплантом, предложены критерии взаимодействия педагогов детского сада при разработке этой программы.

Рекомендации разработаны на основе апробации программы в дошкольных организациях Карагандинской области и г. Алматы. Они являются логическим продолжением методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с кохлеарным имплантом», разработанных в рамках НИР в 2016 г. и утвержденных Приказом ДДСО МОН РК от 1 января 2017 г. №13039, 13092/11-3/70 вн.

Методические рекомендации адресованы логопедам, сурдопедагогам, психологам, воспитателям, методистам дошкольных организаций инклюзивной направленности.

 

 

«Кохлеарлы импланты бар мектеп жасына дейінгі балаларды

психологиялық-педагогикалық қолдаудың жеке бағдарламаларын

жасау бойынша» әдістемелік нұсқаулықтың аннотациясы

(Құрастырушылар: Баймуратова А.Т., Пашигорева И.В., 2017 ж.)

 

Аталмыш құралда жалпы және аралас типтегі, сөйлеу тілінде ауыр түрдегі бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы балабақшаларда тәрбиеленіп, оқып жатқан кохлеарлы импланты бар балаларды психолого-педагогикалық қолдау барысында жеке бағдарламаны жасаудың негізгі талаптары көрініс тапқан. Бағдарлама балаға кохлеарлы имплантациядан кейін есту мен сөйлеуді оңалтуды сатылы түрде жүргізу арқылы жалпы білім беру үдерісіне қосуды қамтамасыз етуге бағытталған, ол балалардың жалпы білім беретін мектепте оқуын жалғастыруға ықпал етеді.

Нұсқаулықта кохлеарлы импланты бар балаларды психолого-педагогикалық қолдаудың жеке бағдарламасын дайындаудың алгоритмі ұсынылып, бұл бағдарламаны жасау кезіндегі балабақша педагогтарының өзара әрекет ету алғышарттары ұсынылған.

Ұсынымдар Алматы қаласы мен Қарағанды облысындағы мектепке дейінгі ұйымдардағы бағдарламаларды апробациядан өткізу негізінде жасалған. Олар ҚР Білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі білім беру Департаментінің 2017 жылдың қаңтардың 1-індегі №13039, 13092/11-3/70 ішкі бұйрығы мен 2016 жылғы ҒЗЖ шеңберінде жасалған «Кохлеарлы импланты бар мектеп жасына дейінгі балаларды психолого-педагогикалық қолдау» атты әдістемелік ұсынымның логикалық жалғасы болып табылады.

Әдістемелік нұсқаулық инклюзиялық бағыттағы мектепке дейінгі ұйымдардың логопедтері, сурдопедагогтары, психологтары, тәрбиешілері, әдіскерлеріне арналған.

 


 

Опросы

Сайттың жаңа дизайнын бағалаңыз

Өте ұнады
Жаман емес
Қанағаттанарлық, дегенмен ...
Бұдан жақсысын да көргенмін
Мүлдем ұнамады
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz