Вопрос:
Планирует ли Казахстан трансформацию специальных дошкольных организаций в инклюзивные? Если да, то где можно получить эту информацию? Есть ли план со сроками и деталями трансформации?

Ответ:
Согласно Закона РК «Об образовании» ст. 49. Права и обязанности родителей и иных законных представителей «п.1. Родители и иные законные представители несовершеннолетних детей имеют право: 1) выбирать организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка». Следовательно, родители сами выбирают организацию образования: специальную или общеобразовательную. Ребенок имеет право посещать как общеобразовательную, так и специальную дошкольную организацию. В настоящее время документов (планов) по трансформации специальных дошкольных организаций в инклюзивные нет. 

Әдістемелік нұсқаулықтарда ата-аналарымен келісіліп, түрлі авторлардың ерте жастағы қазақ тілді балалармен, сондай-ақ жұмыс режимі қазақ тіліндегі балалар бақшасы жағдайында мектеп жасына дейінгі  балалармен сынақтан өткізілген диагностикалық әдістемелері берілген. 
Оқу құралының бірінші бөлімі ерте және мектеп жасына дейігі балалар тілін қазіргі заманғы зерттеудің өзектілігі мен қажеттілігі мәселелеріне арналған. 
Екінші бөлімде: тілдік даму, ерте жастағы балалардың ересектер тілін түсіну сипаттамасы, сөздік қор ерекшеліктері, сондай-ақ ерте жастағы балалар тілінің даму деңгейін анықтауға бағытталған диагностикалық әдістеме берілген.  


Осы әдістемелік басшылық есту қабілетінің бұзылымдары бар балаларға білім беру жүйесінде сарамалық тәсіл негізінде ымдау тілін қолданудың орындылығын негіздемелеу мақсатында әзірленген. 
Оның өзектілігі есту қабілетінің бұзылымдары бар балаларға арналған арнайы мектеп бітірушілер білімінің аса төмен деңгейімен шарттастырылған, онда оқыту ауызша (сөздік) және ауызша-көру (сөздік-дактильдік/жазбаша) негізінде құрылған және осы қажеттілікке байланысты ымдау тілін ана тілі ретінде оңалту арқылы сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз етуде.
Әдістемелік басшылықты дайындау кезінде есту қабілетінің бұзылымдары бар балаларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту  тілі ретіндегі ымдау тілінің, ымдау тілін лингвистикалық талдау, сөздік-ымдау екі тілділік (билингвизм), ымдау тілін оқыту технологиясының, естімейтіндердің шағынәлеуметі мен еститіндердің шағын әлеуметінің мәдениет аралық қарым-қатынасының проблемелары бойынша ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың жеткілікті түрдегі үлкен көлемі зерттелген.   

Настоящее методическое руководство разработано в целях обоснования целесообразности применения жестового языка в системе образования детей с нарушением слуха на основе дифференцированного подхода. 
Его актуальность обусловлена крайне низким уровнем образования выпускников специальных школ для детей с нарушением слуха, обучение в которых построено на устной (словесной) и устно-зрительной (словесно-дактильной/письменной) основе, и в связи с этим необходимостью обеспечить доступ к качественному образованию через реабилитацию жестового языка как родного языка.


Настоящие методические рекомендации являются логическим продолжением первой части работы (методических рекомендаций), выполненной в 2018 году в соответствии с планом НИР. В них были сформулированы: цель, задачи, порядок проведения педагогической диагностики учебных достижений школьников с задержкой психического развития по основным учебным предметам: русский язык, литературное чтение, математика.

Опросы

Сайттың жаңа дизайнын бағалаңыз

Өте ұнады
Жаман емес
Қанағаттанарлық, дегенмен ...
Бұдан жақсысын да көргенмін
Мүлдем ұнамады
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz